ARMA Firma Inżynierska sp.j.
O nas
Oferty
Realizacje
Kontakt
Oferta -> Hydroizolacje Dachów -> TPO
PRODUKTY     DO POBRANIA     KONTAKT


TPO (theroplastic Polyolefin) czasem nazywane FPO (flexiben Polyolefinen) to wspólna nazwa dla materiałów wyprodukowanych na bazie plastycznych elastomerów, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z wieloletniego wykorzystywania materiałów z rodzin EPDM i PCV w przemyśle budowlanym. Materiały te można z dużym powodzeniem stosować zarówno jako poszycia dachów (w tym również zielonych i użytkowych – we wszystkich technologiach montażu: mechanicznego, zgrzewnego, chemicznego), izolację podziemnych części budowli, izolację zbiorników (w tym wody pitnej, przeciwpożarowych i.t.p.) i tarasów.

Lata wdrożeń związanych z systemami dachów płaskich opartych na produktach z rodziny PCV utwierdziły zarówno inwestorów, projektantów jak i wykonawców w przekonaniu o kluczowym znaczeniu jakości produktu dla trwałości i skuteczności całego systemu dachowego. Przez dwie dekady rynek zdążył już poznać wszystkie zalety produktów z rodziny PCV. Doceniane są zarówno estetyka jak i trwałość tych produktów

Jednocześnie rosnące oczekiwania rynku jak również wytyczne dotyczące ekologii wymusiły na producentach poszukiwanie nowych, wydajniejszych, sprawniejszych a przy tym bardziej „zielonych” produktów. Z pomocą przyszedł w końcu dwudziestego wieku przemysł motoryzacyjny. Stosowane tam były termoplastyczne membrany poliolefinowe (określone na rodzimym rynku amerykańskim normą ASTM D 5538). Elastomery termoplastyczne to zróżnicowana rodzina materiałów gumopodobnych , której cechą charakterystyczną (w przeciwieństwie do konwencjonalnych termoutwardzalnych kauczuków) jest pełna zdolność do ponownego przetwarzania i recyklingu. W zastosowaniach związanych z przemysłem budowlanym produkty oparte na tej rodzinie elastomerów określa się wspólną nazwą TPO.Zestawienie kluczowych zalet poszczególnych grup produktów:Podstawowe zalety TPO
Trwałość. Pokrycia dachowe bazujące na TPO wykazują wielokrotnie dłuższą trwałość samego materiału jak i zainstalowanego systemu. Badania ex-post dachów wykonanych w tej technologii ponad 10 lat temu wskazują śladową utratę pierwotnych cech produktu. Jednym z pierwszych dużych dachów pokrytych produktami TPO firmy Imper/RubberFuse były obiekty ekspozycyjne Expo’92 w Sewilli. Niezależne badania przeprowadzone przez British Board of Agreement (BBA) potwierdziły niespełna 2% utratę istotnych cech produktu po 10-13 latach od montażu. W cyklu tych samych badań przeprowadzono próby postarzające zarówno na nowych, jak i pobranych z oddanych do użytkowania budowli. Badania wskazały, że „szacowany okres życia produktu, z zachowaniem istotnych cech użytkowych przekracza 30 lat”. Zapewnienie takich parametrów materiałom oddawanym do użytkowania na dachach płaskich to znaczący argument dla ekonomiki całej inwestycji. Trwałość poszycia wykonanego w technologii TPO jest wielokrotnie większa niż w przypadku zastosowania produktów bazujących na PCV. Jednocześnie niezależne badania wskazują, iż grubość powłoki TPO nie ulega zmianie w trakcie użytkowania. W przypadku PCV efekt przecienienia związanego ze starzeniem produktu to około30% na przestrzeni kilkunastu lat (wynika to z utraty masy i objętości produktu po odparowaniu plastyfikatorów).


Łatwość aplikacji połączona z wyjątkową szczelnością zgrzewów.
Jedną z głównych unikatowych cech membran TPO jest jednorodność ich właściwości chemiko-fizycznych. Zgrzewanie dwóch elementów już przy temperaturze 350 °C (w przypadku PCV temperatura zgrzewu to 550 °C, co w sposób znaczący podwyższa pośrednie koszty aplikacji) powoduje powstanie homogenicznej struktury – elementy są wtapiane w siebie, tworząc trwałą uwspólnioną strukturę). Właściwości fizyczne zgrzewu (w tym trwałość i odporność na zerwanie) wielokrotnie przewyższają trwałość pojedynczej powłoki.


Magiczna formuła.
Produkty oparte na bazie TPO są w 100% pozbawione plastyfikatorów i związków będących pochodnymi chloru. Dzięki temu ich plastyczność, szczelność, ciągliwość nie zmienia się w trakcie i po procesie aplikacji. W przeciwieństwie do PCV, gdzie związki stanowiące o elastyczności produktu są stopniowo uwalniane do atmosfery, grubość powłoki izolacyjnej opartej na TPO nie zmienia się wraz z upływem czasu. Efektem tego jest niewiarygodna i nieosiągalna dotąd stabilność produktu, nieporównywalnie większe zdolności przystosowawcze do ruchów konstrukcji oraz odporność chemiczna. Dodatkowym atutem trwałości składu chemicznego jest zachowanie pełnej zgodności i integralności produktu starego z nowymi aplikacjami (jednorodność warstw starych i nowych).

Elastyczność i wytrzymałość.
Produkty TPO oparte są na rodzinie materiałów gumopochodnych, stąd w porównaniu do produktów PCV wykazują dużo wyższą odporność na uszkodzenia fizyczne. Poniżej przedstawiono fragment laboratoryjnego badania próbek TPO na rozciąganie. Szczegółowe wyniki tego testu w zestawieniu z produktem PCV przedstawia załącznik nr 1.

Badania odporności materiału TPO na punktowe uszkodzenia wskazują dalece lepsze parametry tego materiału w zestawieniu z analogicznymi produktami PCV. Zarówno badana odporność na obciążenia statyczne jak i dynamiczne wielokrotnie przekracza normy określone dla komplementarnych materiałów. Oznacza to wykorzystanie produktu odpornego na miejscowe uszkodzenia mechaniczne, przerastanie korzeni, dziurawienie. Powierzchnia materiału, poddana nawet bardzo dużym obciążeniom lokalnym i punktowym zachowuje swoje własciwości użytkowe i nie wymaga reparacji.

Ekologia.
Homogeniczność produktów TPO powoduje, iż ani podczas aplikacji (w szczególności podczas zgrzewania) ani w dalszym procesie użytkowania produktu do atmosfery nie są uwalniane niebezpieczne związki chemiczne. Wynikiem tego jest nie tylko opisywana wcześniej trwałość produktu i jego stabilność ale również stabilność i spełnienie najwyższych norm proekologicznych. Produkty oparte na TPO są w pełni odzyskiwalne, obojętne względem środowiska naturalnego i trwałe – podlegają wymianie nieporównywalnie żadziej niż produkty PCV.

PODSTAWOWE ZALETY TPO:
• Zdecydowanie wyższa trwałość w stosunku do membran PVC, niezależna od grubości
• Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promienie ultrafioletowe
• Wysoka odporność na działanie wiatru
• Wysoka odporność na działanie związków chemicznych
• Nie wymaga warstwy separacyjnej – tworzy systemy z wszystkimi materiałami
• Łatwy trwały montaż
• Możliwość montażu mechanicznego bądź opartego na spoiwach
• Wysoka odporność na przerastanie korzeni i działanie mikroorganizmów
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i przebicia
• Zdolności przystosowawcze do ruchów konstrukcji
• Odporność na niskie temperatury
• Wysoka stabilność wymiaru
• Długo- i krótkookresowa ekonomika produktu

Arma Firma Inżynierska jest wyłącznym dystrybutorem produktów TPO firmy RubberFuse/Imper na Polskę. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu.